Productions

 1. Kaalmrigaya
 2. Shakuntala
 3. Samanya Kshati
 4. Sagarika
 5. Balmiki Pratibha
 6. Shyama
 7. Chandalika
 8. Chitrangada
 9. Maya-r Khela
 10. Chambabati Bedeni
 11. Swades
 12. Shishu Bholanath
 13. Basanta Utsav
 14. Tarana
 15. Teentala – Vilambit & Drut